Zápis ze schůze výboru ČPtS 4.4.2017

Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 4.4.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2

 

Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Jan Kubánek, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Petra Žufníčková

Omluveni:
Michal Kryl, Ján Praško

      Certifikovaný kurz 19.-23.6.2017 pro klinické psychology

        od 13 zájemců máme kompletní materiály, zkontroluje ještě K. Koblic

        13 kazuistik bylo odesláno poštou paní Kocourkové

        od dalších 9 lidí máme přihlášku

        do 12.5.2017 deadline pro dodání veškerých materiálů

        ohledně akreditace pro lékaře podán rozklad ministrovi – K. Koblic – 9.3.2017 osobně na podatelnu

        další termín kurzu až na základě rozhodnutí ministra

 

      Elektronické volby a etická komise

        volby do etické komise – využít elektronické volby – v dubnu sestavit kandidátku nejméně 5 osob – každý přinese 1 jméno (ÚKOL PRO VŠECHNY ČLENY VÝBORU!)

        více informací na http://www.cls.cz/dulezite/elektronicke-volby-pro-organizacni-slozky-cls-jep-z-s-1153

 

      Vědecko-pracovní schůze 7.4.2017

        potvrzení o kreditech připravena

        P. Žufníčková přinese k prodeji časopisy Arteterapie, knihu F. Kšajta Hovory arte a výroční zprávy CZMTA

 

      Kriteria schvalování výcvikových programů

        J. Kubánek zhotovil přehledovou tabulku, která bude zabudována do formuláře na webu, kde se budou instituty přihlašovat ke schválení výcviku – zařídí P. Žufníčková aj. Průcha (admin webu)

        proběhla další diskuse, zítra (5.4.2017) zasedá výbor Psychiatrické společnosti a koná se schůzka zástupců 3 společností

 

      EAP (+ platba EAP)

        výbor schválil platbu EAP – 1 641,20 EUR

        p. Alfred Pritz - skončil v EAP a byl jmenován čestným prezidentem

        zamítavé stanovisko k ezoterice, konverzní terapii, syndromu zavrženého rodiče (vyvíjí se)

        Malta připravuje zákon o psychoterapii

        Belgie – nespokojenost s formulací profese psychoterapeut v zákoně

        důraz na kvalitu

        do budoucna bude muset být součástí každého schváleného výcviku etický blok

        vzdělávací institut by měl mít určitý minimální počet osob, které jsou plně zaměstnány v tomto institutu

 

      Výkony dětské a rodičovské skupiny (jeden terapeut)

        Terapeut. centrum Modré dveře – výbor nemá k dispozici doplninění vzdělání dr. Schejbalové

 

        návrh O. Pěč na okraj: zvážit nový výkon - „supervize“

 

      Novela zák. č. 96/2004 Sb. a behaviorální analytik

        formulovala A. Paloušová

        ke konci 4/2017 bude procházet 3. čtením v parlamentu

        AKP plánuje obeslání všech poslanců

 

 

      Novela zák. o sociálních službách

        144/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony prošel vládou a jde do parlamentu v původně navrhovaném znění

         do § 116a (Další odborní pracovníci v sociálních službách) přibyla položka „psychoterapeut“ – plausibilní je však označení psychoterapeutického konzultanta nebo poradce

 

      Skálova cena a Cena předsednictva ČLS JEP

         návrh na Cenu předsednictva - MUDr. Olga Dostálová, CSc. - Nakladatelství Grada - kniha Péče o psychiku onkologicky nemocných – poslala 2 výtisky knihy

         2 názory se shodly a výbor souhlasil nedoporučit tuto knihu na cenu – paní Dostálové odpoví K. Koblic

        Skálova cena za psychoterapii za práce z oblasti psychoterapie publikované v letech 2015-2016:  Jaroslava Raudenská a Alena Javůrková - The psychological context of labour pain

        2 výtisky přečtou dva členové výboru a příště předloží stanoviska

 

      Inzerce

        Jakub Hučín (SLEA) - schváleno

 

      Neplatiči

        cca 20 členů má dluh před rokem 2016, dostali email o vyloučení s termínem úhrady do 15.5.2017 (pzn. k 5.4. – 4 zaplatili)

        Stanovy ČPtS umožňují členství ukončit:
„5. Řádné členství zaniká:

d) zrušením, zejména pro neplnění členských povinností (zrušení provede výbor
společnosti). Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku o více než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout výbor společnosti, jestliže byl člen na možnost zrušení členství 2 měsíce předem písemně upozorněn na korespondenční adresu, kterou poskytl.“

        k vyloučení může dojít nejdříve na výboru 6.6.2017 – P. Žufníčková připraví podklady

      Noví členové

        Ivo Oral – přijat za člena ČPtS

 

      Úřad Rady vlády – výzva

        L. Dušková se zúčastnila schůzky dnes (4.4.2017)

        specifika problémů se sterilizací v romské komunitě

        účastnili se: M. Brabcová za pojišťovnu, M. Martínek za ÚV, Lucie Fuková, David Beňák za prac. skupinu

        z odborných společností zareagovala jen ČPtS

        L. Dušková napíše výboru k odsouhlasení návrh dopisu, zda se chce tohoto tématu ujmout někdo z členů ČPtS

 

      Reforma psychiatrie a odborná rada

        do odborné rady reformy navrhováni K. Koblic a O. Pěč

 

 

      Psychoterapie v médiích – Vojtěch Pišl

        Výbor se rozhodl nevyužít nabídky pana Pišla

 

      Revizní komise

        neaktuální informace na webu – návrh J. Kubánka – změní P. Žufníčková

 

      Různé

        výbor schválil náklad cca 1200,- Kč za dohledání emailových kontaktů svých členů - termín do konce dubna 2017 – zařizuje P. Žufníčková

 

      Web (jen pro info)

        na adrese http://psycho.webrevol.cz/

        přidat vzdělávaní, v rámci toho instituty – schvalovací komise, certifikovaný kurz apod.

        bude potřeba vytvořit přihlašovací formulář pro instituty – potřebná pole ve spolupráci s A. Paloušovou a O. Pěčem

        připomínkována loga, grafička pracuje na další verzi

        elektron. voleb. systém – J. Průcha a J. Kubánek

        sekce pro členy – články, zápisy, další dokumenty – pro každého zvlášť přístup – jen do dokumentů, ne do vlastního prostoru, profily členů bude zadávat administrátor stránek

 

Další termíny schůzí výboru ČPtS:

2.5., 6.6.2017

 

Zapsala: Petra Žufníčková

Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

 

 
< Předch.   Další >
© 2007 www.psychoterapeuti.cz | design: cisty-design.cz
WebArchiv - archiv českého webu